Reglement

ARTIKEL 1
Inex N.V. (hierna “Inex”) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9520 Bavegem, Meulestraat 19, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met nummer BE0413000264 organiseert een spaaractie met aankoopverplichting, “Steun je jeugdvereniging”, die start op 16 augustus 2017 en eindigt op 15/5/2018 om middernacht. Deze spaaractie speelt zich enkel af op het Belgisch grondgebied. De spaaractie wordt niet geassocieerd met Facebook noch kan Facebook verantwoordelijk worden geacht voor de organisatie van deze spaaractie.

ARTIKEL 2
Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op deze spaaractie. De spaaractie heeft betrekking op de volgende producten uit het gamma van Inex (hierna “Deelnemende Producten”):

Deelnemende Producten uit het gamma van Inex: TaBoe Choco Loco 3x250ml, TaBoe Vanilla Tralala 3x250ml

ARTIKEL 3
Minderjarigen moeten tijdens de aankoop of deelname vergezeld zijn door hun ouders of voogd. De deelname aan deze spaaractie is mogelijk indien de deelnemer woonachtig is in België.

ARTIKEL 4
Inex behoudt zich het recht voor om de correcte naleving van dit reglement te controleren en om een persoon van deelname aan deze spaaractie uit te sluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan de spaaractie. Inex behoudt zich het recht voor om foto’s en/of commentaren die schadelijk zijn voor haar imago of in strijd met de openbare orde en de goede zeden te verwijderen van haar Facebook pagina (www.facebook.com/TaBoe.be).

ARTIKEL 5
Via de actiestickers op de Deelnemende Producten worden mensen opgeroepen om deel te nemen aan de “Steun je jeugdbeweging” spaaractie. Er kunnen enkel punten gespaard worden voor in België gevestigde en actieve jeugdbewegingen. Deelname aan de spaaractie kan per lokale afdeling van de jeugdbeweging. Op de Deelnemende Producten zal een sticker met een unieke code staan gedurende 39 weken verspreid over de periode van 16 augustus 2017 tot en met 15/5/2018 of tot zolang de voorraad strekt. Het doel van de spaaractie is om door het ingeven van zoveel mogelijk unieke codes op www.TaBoe.be voor zoveel mogelijk financiële steun te sparen voor een jeugdbeweging naar keuze. De codes moeten ingegeven worden uiterlijk op 15/5/2018 om middernacht. De opdracht luidt: “Doe mee aan de “Steun je jeugdbeweging” spaaractie: geef je unieke code in op www.TaBoe.be en schenk je punten aan jouw favoriete jeugdbeweging.”

Een geldige deelname aan de spaaractie vereist dat volgende gegevens correct worden ingegeven op de voorbehouden velden van de actiewebsite www.TaBoe.be:

Voor inschrijving van de jeugdbeweging, vereist voordat punten geschonken kunnen worden:

 • Plaats, type en naam van de vereniging;
 • Aantal leden van de vereniging;
 • Rekeningnummer van de vereniging;
 • E-mailadres van de jeugdbeweging, of persoonlijk e-mailadres van de verantwoordelijke van de jeugdbeweging;
 • Contactgegevens van de verantwoordelijke van de jeugdbeweging: naam, voornaam, functie binnen de jeugdbeweging, privé-adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Voor het schenken van punten aan een jeugdbeweging naar keuze:

 • De unieke code(s) van de verpakking;
 • Plaats, type en naam van de vereniging;
 • Naam, voornaam en e-mailadres van de schenker.

Per ingezonden code ontvangt de jeugdbeweging 3 punten, die gelijk staan aan €0,10. Het geld wordt aan de jeugdbewegingen ter beschikking gesteld voor 1/7/2018.

ARTIKEL 6
Inex en elke andere tussenkomende persoon of vennootschap kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien bepaalde modaliteiten van deze spaaractie zouden dienen te worden gewijzigd, ingekort of geannuleerd wegens overmacht of andere redenen buiten de wil om van Inex. Inex behoudt zich het recht voor om de actietermijn te wijzigen.

ARTIKEL 7
Inex kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid van de aan haar door de deelnemer verstrekte gegevens noch voor gebeurlijke ongevallen of enige vorm van schade die (on)rechtstreeks verband houdt met deelname aan deze spaaractie en/of de gespaarde punten.

ARTIKEL 8
De (verantwoordelijke van de) jeugdbeweging zal briefwisseling van Inex ontvangen. Wie codes registreert zal enkel briefwisseling ontvangen bij opt-in.

ARTIKEL 9
De organisatoren van deze spaaractie behouden zich het recht voor de actie of zijn verloop te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de spaaractie zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.

ARTIKEL 10
Inex en de deelnemende bedrijven behouden zich het recht voor om het gespaarde bedrag in handen van de winnaars te overhandigen (onder de vorm van een cadeaubon) en om gebruik te maken van hun naam evenals van foto’s genomen tijdens deze overhandiging, voor promotionele doeleinden.

ARTIKEL 11
Door het louter deelnemen aan deze spaaractie verklaart de deelnemer dit reglement gelezen te hebben en te aanvaarden zonder enig voorbehoud en geen enkele betwisting hierover zal in aanmerking genomen worden. Elke klacht in verband met deze spaaractie moet schriftelijk verstuurd worden naar de maatschappelijke zetel van Inex, binnen de 7 werkdagen volgend op het einde van de spaaractie met vermelding van “Steun je jeugdbeweging”. In geen enkel geval zullen de klachten verbaal of telefonisch behandeld worden. Klachten ingediend die buiten de termijn vallen of die niet schriftelijk opgesteld zijn, zullen niet behandeld worden.

ARTIKEL 12
In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van betwisting zal Inex elke noodzakelijke beslissing nemen om de goede werking van deze spaaractie te verzekeren. Deze beslissingen zijn soeverein en zonder verhaal.

ARTIKEL 13
Dit reglement is vrij consulteerbaar op de website www.TaBoe.be. De deelnemers kunnen door een klik op de link “Reglement”, het reglement openen. De deelnemers die een bijkomend exemplaar van huidig reglement wensen te ontvangen, kunnen dit bij Inex schriftelijk aanvragen via e-mail naar info@inex.be met vermelding van “Steun je jeugdbeweging”. In de aanvraag moet aangegeven worden of men het reglement elektronisch of op papier wil ontvangen. Als de deelnemer het elektronisch wil ontvangen, moet hij een e-mailadres verstrekken. Als hij het op papier wil ontvangen moet hij bij zijn aanvraag een aan zichzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde enveloppe voegen.

ARTIKEL 14
Inex hecht veel belang aan de bescherming van de persoonsgegevens van de deelnemers. De gegevens van de deelnemers zullen verwerkt worden voor de uitvoering van de actie in een gegevensbank en zijn desgevallend bestemd om te worden gebruikt voor promotionele en publicitaire doeleinden door Inex. De persoonsgegevens van de deelnemers aan de spaaractie worden niet verzameld door Facebook noch doorgegeven door Inex aan Facebook. Beheerder van de gegevensbank: Inex N.V., waarvan de zetel gevestigd is Meulestraat 19, 9520 Bavegem met BTW nummer BE0413000264. De deelnemers hebben een toegangsrecht, een verbeteringsrecht met betrekking tot hun gegevens en recht op verzet tegen het gebruik voor direct marketing doeleinden. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998, heeft elke deelnemer het recht om de verwerking van diens persoonsgegevens te weigeren, toegang tot deze gegevens te krijgen en de verbetering ervan te verzoeken door een ondertekend en gedagtekend verzoek daartoe, samen met een recto-verso-kopie van zijn identiteitskaart, te richten aan de verantwoordelijke voor de verwerking: Inex N.V., te 9520 Bavegem, Meulestraat 19.

ARTIKEL 15
De volledige kosten voor de deelname aan de spaaractie (telefoon, internetverbinding,..) zijn ten laste van de deelnemer. In geen geval kunnen de deelnemers hun kosten voor deelname terugvorderen van Inex.

ARTIKEL 16
Inex kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen met de site en/of het mailsysteem. Inex kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elke eventuele incompatibiliteit tussen de gebruikte technologieën voor de spaaractie en de hardware- en/of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt. Inex doet zijn best om zijn Facebook pagina (www.facebook.com/TaBoe.be) alsmede de door haar aangeboden diensten op deze pagina, waaronder de Facebook post van deze spaaractie, online en veilig te houden.

ARTIKEL 17
Wanneer blijkt dat iemand op frauduleuze wijze deelnam als jeugdbeweging of aan de spaaractie deelnam als persoon, zal geen aanspraak meer kunnen maken op het verzamelde geld.

ARTIKEL 19: #TaBoeChallenge
De #TaBoeChallenge houdt in dat jeugdbewegingen op een zo creatief, origineel of leuk mogelijke buitenactiviteit organiseren. Een deelname aan de #TaBoeChallenge is pas geldig wanneer die openbaar op Facebook en/of Instagram is geplaatst met de hashtag #TaBoeChallenge en in naam van een jeugdbeweging. De wedstrijd eindigt op 31 december 2017 om middernacht. Een jury zal op basis van creativiteit bepalen welke deelname wint en een namiddag in een trampolinepretpark (met bijhorende kost van openbaar vervoer). De hoeveelheid leden wordt daarvoor niet in achting genomen. Wekelijks wordt ook een tussentijdse winnaar door de jury gekozen, die een TaBoe zuivelpakket en 300 extra punten ontvangt. Iedere jeugdbeweging kan slechts 1 maal aangeduid worden als tussentijdse winnaar. De winnaar wordt schriftelijk op de hoogte gebracht en heeft een periode van 4 weken om daarop te reageren en afspraken te maken over het in beslag nemen van de prijs.

Wedstrijdweken TaBoeChallenge:

 1. Zaterdag 14/10 om 00u00– vrijdag 20/10/2017 om 23u59
 2. Zaterdag 21/10 om 00u00– vrijdag 27/10/2017 om 23u59
 3. Zaterdag 28/10 om 00u00 – vrijdag 10/11/2017 om 23u59 
 4. Zaterdag 11/11 om 00u00 – vrijdag 17/11/2017 om 23u59
 5. Zaterdag 18/11 om 00u00 – vrijdag 24/11/2017 om 23u59
 6. Zaterdag 25/11 om 00u00 – vrijdag 1/12/2017 om 23u59
 7. Zaterdag 2/12 om 00u00 – vrijdag 8/12/2017 om 23u59
 8. Zaterdag 9/12 om 00u00 – vrijdag 15/12/2017 om 23u59
 9. Zaterdag 16/12 om 00u00 – vrijdag 22/12/2017 om 23u59
 10. Zaterdag 23/12 om 00u00 – vrijdag 29/12/2017 om 23u591
 11. Zaterdag 30/12/2017 om 00u00 – vrijdag 5/1/2018 om 23u59
 12. Zaterdag 6/1 om 00u00 – vrijdag 12/1/2018 om 23u59
 13. Zaterdag 13/1 om 00u00 – vrijdag 19/1/2018 om 23u59
 14. Zaterdag 20/1 om 00u00 – vrijdag 26/1/2018 om 23u59
 15. Zaterdag 27/1 om 00u00 – vrijdag 2/2/2018 om 23u59
 16. Zaterdag 3/2 om 00u00 – vrijdag 9/2/2018 om 23u59 
 17. Zaterdag 10/2 om 00u00 – vrijdag 16/2/2018 om 23u59

De wedstrijdperiode wordt verlengd met het aantal weken waarin er geen winnaar van de #TaBoeChallenge is, met 13 april 2018 als uiterste einddatum van de wedstrijd.

ARTIKEL 20

Inex kan deze overeenkomst of een recht of verplichting uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen aan enige derde zonder de toestemming van de deelnemer.

De nietigheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid van enige bepaling van dit reglement heeft geen invloed op de overige bepalingen van dit reglement die onverminderd geldig en van kracht blijven.

Dit reglement wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van enige betwisting omtrent dit reglement en/of deelname aan deze spaaractie zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Gent exclusief bevoegd hiervan kennis te nemen.